Limoncello Sangria

Limoncello Sangria

2 oz. Red wine
1 oz. Lazzaroni Limoncello
3 oz. orange juice
1 oz. Club soda
Splash simple syrup
Splash lime juice
Fill tall glass with ice. Add red
wine, Limoncello, orange juice ,
simple syrup and lime juice. Stir.
Top with club soda.