Peachka-tini

Peachka-tini

2 1/2 oz. Peachka vodka
1/2 oz. Lazzaroni Limoncello
Pour ingredients into a shaker with ice. Strain
into a cocktail glass.